PROW 2014-2020

flag icon photo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Podniesienie konkurencyjności bazy pensjonatowej firmy SOLEIL Gandurska Bogusława poprzez rozbudowę zaplecza rekreacyjnego”, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności Pensjonatu SOLEIL na rynku lokalnym poprzez osiągniecie statusu obiektu całorocznego, zwiększenie przychodów z działalności oraz zatrudnienie i wdrożenie do pracy dwóch nowych pracowników, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: liczba utworzonych miejsc pracy – 2 pełne etaty średnioroczne, liczba utrzymanych miejsc pracy – 5,86 pełnych etatów średniorocznych, liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 szt.